Flexwoningen Daelweg

Geplaatst op

In verband met de voorgenomen plannen van gemeente Venlo om op de Daelweg 180 mensen te gaan huisvesten in 96 Flexwoningen, heeft de gemeente Venlo een omgevingsdialoog gevoerd met de bewoners van de Daelweg.

Het eerste contact was op 7 juni toen de gemeente aan de deur kwam met de voorgenomen plannen en hierbij de bewoners uitnodigde voor een eerste bijeenkomst een week later. Het voeren van deze dialoog is verplicht omdat het plan afwijkt van het huidige bestemmingsplan en heeft als doelstelling inzicht te geven in de wensen, belangen en bezwaren van de omgeving en deze te betrekken in het verdere ontwerp van het initiatief.

De eerste bezwaren van de bewoners bij de presentatie van het plan waren de enorme aantallen mensen en het type huisvesting. Op de Daelweg wonen maar 12 mensen, bewoners schrokken erg van deze aantallen maar ook van de beoogde huisvesting van 3 etages hoog in een straat waar enkel gewone laagbouw huizen staan. Hoewel de buurt graag een bijdrage wil leveren aan de opvang van de beoogde doelgroepen en dit vanaf het begin ook uitgangspunt is, heeft men enorm veel moeite met de omvang en snelheid van dit plan. Er zijn diverse vragen gesteld en suggesties gedaan in een poging op tot een voorstel te komen dat voor alle partijen een aanvaardbare oplossing zou zijn, maar een onderzoek naar alternatieve oplossingen leek onhaalbaar en tijdrovend en heeft bij de gemeente geen gehoor gevonden.

Er hebben in de afgelopen periode een (minimaal) aantal gesprekken plaatsgevonden in de periode juni en oktober tussen de gemeente en de bewoners maar helaas is het plan op geen bezwarend punt aangepast. Tijd voor onderling overleg in de buurt was haast onmogelijk in verband met de vakanties in diezelfde periode. De teleurstelling was groot bij de bewoners en de vraag was vooral waar hebben we nu inspraak in kunnen hebben want op alle vlakken heeft de gemeente het plan volledig behouden in de vorm waarop het bij het eerste overleg gepresenteerd werd. Een kleine aanpassing op het plan betrof enkel de ligging van enkele parkeerplaatsen en de toezegging dat de bomen op de Daelweg blijven staan.

Op verzoek van de buurtbewoners hebben enkele raadsleden in oktober een bezoek gebracht aan de Daelweg. De buurt heeft hierbij aangeven het erg jammer te vinden hoe de dialoog heeft plaatsgevonden en dat de snelheid waarmee dit plan vorm gekregen heeft te groot is geweest om op een goede manier in gesprek te zijn met mekaar. Aan het begin van de dialoog heeft de gemeente geen duidelijk beeld geschetst van wat de inbreng zou kunnen zijn voor de bewoners en waar zij nog een inbreng in konden hebben. Dit heeft in ieder geval bij de bewoners gezorgd voor teleurstelling en frustratie.

Nav de raadsvergadering is de wethouder ook op bezoek geweest op de Daelweg en heeft een gesprek plaatsgevonden met alle bewoners.

Het bezoek van de wethouder en de inzet van de raadsleden heeft zeker een positieve bijdrage geleverd aan het proces en wordt door de buurt erg gewaardeerd, maar laat niet onverlet dat de buurt zich een andere voorstelling had gemaakt van de omgevingsdialoog en de ruimte die er was rondom inspraak /samenspraak. De bewoners hebben nu het gevoel dat er wel geluisterd is, dit gevoel werd gemist in de omgevingsdialoog.

De wethouder heeft de toezegging gedaan over een jaar opnieuw de Daelweg te bezoeken om te kijken hoe het dan gaat en mochten er vanuit de buurt zaken zijn die dringend aandacht nodig hebben, de buurt hierover met hem in gesprek kan gaan

Geef een reactie